Sunday, 13 May 2018

祈求聖神降臨九日敬禮第三天

祈求聖神降臨九日敬禮
13/5/星期日‧第天:祈求得到孝愛之恩

《伏求聖神降臨誦》伏求聖神降臨,從天射光,充滿我心,爾為貧乏之恩主、孤獨之父、靈性之光、憂者之慰、苦者之安、勞者之息、涕者之樂、吾心之飴客也。
伏求聖神降臨,以潔心污、以灌心枯、以醫心疾、以柔心硬、以暖心寒、以迪心履,伏求聖神降臨也。以聖神之名,滿信者之心,天主者,賜我等聖神光輝,以長至智、以恆安樂,為我等主基督。亞孟。

《為世界帶來平安祈禱》主耶穌基督,聖父之子,求祢現在遣發聖神,臨於世間,讓聖神居於萬民心中,使眾人免陷於墮落、災禍及戰爭。願萬民之母,榮福童貞瑪利亞,為我等之主保。亞孟。

聖神祈求禱文》天主聖神,無限的美善與溫柔,我朝拜祢並感謝祢所賜的恩寵,尤其是使我成為天主的孩子。可惜,我沒有好好珍惜這特恩。由於我許多的罪,我抗拒天父,我違背祂,甚至和祂的仇敵為伍。但聖神祢可憐我,祢勸我悔改,並為我獲得寬恕。祢還給我最初的尊嚴,也就是天主孩子的身份。願祢永遠受讚頌!請求祢幫助我配得上成為天主的孩子,賜我孝愛之心,像孩子般信賴天主,對鄰人也具有一顆同情之心。
  聖母瑪利亞,可敬的聖神之淨配,請您為我求得這可愛的孝愛之恩。

《向聖母瑪利亞求獲聖神誦》
啟:至潔童貞瑪利亞,無玷始胎,聖神揀選妳成為天主的結約之櫃,請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)
啟:至潔童貞瑪利亞,藉著聖神,聖言降孕妳的母胎,你真是天主之母。請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)
啟:至潔童貞瑪利亞,當你和宗徒們在晚餐廳祈禱時,你充滿了聖神,請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)

眾:天主聖神,請你降臨,充滿你信眾的心,並在他們心中,燃起你的愛火。亞孟。
或唱):聖神,請你降臨,充滿你信的心,他們心,燃起你的愛火。亞肋路亞

「天主慈悲的花果JuT(耶穌,我信賴)」      

No comments:

Post a Comment